Aan de slag met Family Link (2024)

Aan de slag met Family Link (1)

Je kunt de Family Link-app gebruiken om een Google-account te maken voor je kind dat jonger is dan 13 jaar (of de geldende minimumleeftijd in je land). Je kunt Family Link ook gebruiken om toezicht toe te voegen aan het bestaande Google-account van je kind.

Belangrijk:

 • Family Link is mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar.
 • Op iPhones, iPads en computers die geen Chromebook zijn, kan geen toezicht worden gehouden met Family Link.
 • Je kunt Google Workspace for Education-accounts niet beheren met Family Link.
 • De instellingen voor aankoopgoedkeuringen van Family Link zijn alleen van toepassing op aankopen die worden gedaan via het factureringssysteem van Google Play.

Hoe accountbeheer werkt

Belangrijk Als je de locatie van het Android-apparaat van je kind wilt zien, of de schermtijd en apps op afstand wilt beheren, heb je de Family Link-app nodig.

Als ouder kun je Family Link gebruiken om onder andere het volgende te doen:

 • Bepaalde instellingen van het Google-account van je kind wijzigen.
 • De apps van je kind beheren op apparaten die onder toezicht staan: je kunt bepalen welke apps je kind mag downloaden of kopen, apps blokkeren of toestaan, en app-rechten wijzigen.
 • De schermtijd van je kind beheren op apparaten die onder toezicht staan: je kunt bedtijden of dagelijkse schermlimieten instellen en bekijken hoeveel tijd je kind aan bepaalde apps besteedt.
 • De locatie van het Android-apparaat van je kind controleren.
 • Niet-gezinsvriendelijke content op Google Play beperken.

Google-services en het Google-account van je kind

Kinderen met een Google-account kunnen gebruikmaken van verschillende Google-services. Houd er rekening mee dat deze services over het algemeen niet voor kinderen bedoeld zijn.

Vereisten

Het Google-account van je kind beheren

Als je Family Link wilt gebruiken om het Google-account van je kind te beheren, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

 • Je hebt een Google-account. Als je dit nog niet hebt, kun je kosteloos een Google-account maken.
 • Je bent 18 jaar of ouder (of de toepasselijke leeftijd in je land) en hebt een Google-account.
 • Je hebt een Android-apparaat (5.0+), iPhone of iPad (iOS13+) of Chromebook waarop Android-apps worden ondersteund om de FamilyLink-app op te downloaden. Je kunt bepaalde instellingen ook beheren via g.co/YourFamily.
 • Je woont in hetzelfde land als je kind.

Toezicht houden op het apparaat van je kind

Als je Family Link wilt gebruiken om toezicht te houden op het apparaat van je kind, moet je kind aan deze vereisten voldoen:

 • Een Google-account hebben.
 • Je kind moet een Android-apparaat (met versie 5.0 of hoger) of een Chromebook (met ChromeOS 71 of hoger) hebben. Check hoe je je Android- of ChromeOS-versie updatet.

Belangrijke functies instellen

Schermtijdlimieten instellen

Voor de eerste keer dagelijkse tijdslimieten instellen

 1. Open Family Link Aan de slag met Family Link (2) op je apparaat.
 2. Selecteer je kind.
 3. Tik onderaan in het midden op Bedieningselementen Aan de slag met Family Link (3).
 4. Tik onder Daglimiet op Instellen.
 5. Selecteer de uren en minuten voor de limiet.

De limiet voor vandaag wijzigen op het apparaat van een ouder

Tik op de knop hieronder om naar de instellingen in het account van je kind te gaan die je het laatst hebt geopend via de Family Link-app:

Daglimieten wijzigen

 1. Open Family Link Aan de slag met Family Link (4) op je apparaat.
 2. Selecteer je kind.
 3. Tik onderaan in het midden op Bedieningselementen Aan de slag met Family Link (5).
 4. Tik onder Daglimiet op Wijzigen voor vandaag.
 5. Selecteer de uren en minuten voor de limiet.
  • Je kunt de limiet ook uitzetten.
 6. Tik op Klaar.

De weekplanning voor limieten bewerken op het apparaat van een ouder

 1. Open Family Link Aan de slag met Family Link (6) op je apparaat.
 2. Selecteer je kind.
 3. Tik onderaan in het midden op Bedieningselementen Aan de slag met Family Link (7).
 4. Tik onder Daglimiet op Weekplanning bewerken.
 5. Selecteer de dagen waarop je de schermtijd wilt beperken.
  • Je kunt de weekplanning ook uitzetten.
 6. Tik op Klaar.

Tips:

 • Je kunt de weekplanning bewerken en voor elke dag een andere limiet instellen. Als je de tijdslimiet wilt toepassen op Alle dagen of Maandag - vrijdag, tik je op Ook toepassen op.
 • Als je kind meerdere apparaten heeft, tik je op Meer tonen om alle apparaten te tonen.

Met het apparaat van je kind

 1. Open InstellingenAan de slag met Family Link (8) op het apparaat van je kind.
  • Voor Android-versie 8.1 (O) en hoger: tik op Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht.
  • Voor andere Android-versies: tik op Google Aan de slag met Family Link (9) Ouderlijk toezicht.
 2. Tik op Daglimiet om de huidige instellingen te bekijken.
 3. Als je de instellingen voor de daglimiet wilt bewerken, log je in of gebruik je je toegangscode voor ouders om te bevestigen dat je een ouder bent.

Tip: Daglimieten gelden voor elk afzonderlijk apparaat (Android-apparaat of Chromebook) dat je kind gebruikt. Stel je bijvoorbeeld een daglimiet van twee uur in, dan krijgt je kind op elk apparaat twee uur tijd.

Apps toestaan of blokkeren

Tik op de knop hieronder om naar de instellingen in het account van je kind te gaan die je het laatst hebt geopend via de Family Link-app:

Een app blokkeren of niet meer blokkeren in Family Link

De app wordt geblokkeerd of gedeblokkeerd binnen ongeveer 5 minuten, of zodra het apparaat verbinding met internet heeft. Gebruikt je kind de app op het moment dat je de blokkering instelt, dan krijgt het 1 minuut van tevoren een waarschuwing om activiteiten af te ronden voordat de app wordt geblokkeerd. De app wordt op alle Android-apparaten of Chromebooks van je kind geblokkeerd.

Belangrijk: Sommige apps kunnen niet worden geblokkeerd omdat ze nodig zijn voor ouderlijk toezicht of het functioneren van het apparaat.

 1. Open de Family Link-app Aan de slag met Family Link (10).
 2. Selecteer je kind.
 3. Tik op OptiesAan de slag met Family Link (11)App-limieten.
 4. Selecteer de naam van de app die je wilt toestaan of blokkeren.
 5. Tik op Blokkeren Aan de slag met Family Link (12)Aan de slag met Family Link (13)Klaar.

De locatie van je kind vinden

Tik op de knop hieronder om naar de instellingen in het account van je kind te gaan die je het laatst hebt geopend via de Family Link-app:

De locatie van je kind vinden

Als ouder kun je de locatie van het Android-apparaat van je kind bekijken in de Family Link-app.

 1. Open de Family Link-app Aan de slag met Family Link (14).
 2. Tik op Locatie.
 3. Tik op Instellen.
 4. Als je meerdere kinderen hebt, selecteer je voor wie je Locatie delen wilt aanzetten.
 5. Tik op Aanzetten.

Gerelateerde bronnen

 • De locatie van je kind vinden
 • Je kind inloggen op het Android-apparaat van je kind
 • Het apparaat van je kind ontgrendelen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Aan de slag met Family Link (2024)

FAQs

What happens when your child turns 13 on Family Link? ›

On the day they turn 13, children can choose whether they want to manage their own Google Account or continue to have their parent manage it for them. As a parent, you can also choose to remove supervision at any time when the child is over the age of 13.

Can Family Link see your search history? ›

Your child's activity information that we collect may include things like search terms, videos they watch, voice and audio information when they use audio features, people with whom they communicate or share content, and Chrome browsing history they've synced with their Google Account.

How do I remove parental controls in Google? ›

To stop supervision with a parent's device:
 1. On your parent device, open the Family Link app. .
 2. Select your child.
 3. Tap Controls. Account Settings. Account Info.
 4. Tap Stop supervision.
 5. Follow the on-screen instructions.

How to find parent access code? ›

Get parent access in the Family Link app
 1. On your device, open Family Link .
 2. At the top left, tap Menu. Parent access. The code changes every few minutes.

Does Family Link stop at 18? ›

By default, Family Link makes it possible for the child to “graduate” to a regular Google account at age 13 and — if they're still on Family Link — fully transitions them into an adult account at age 18.

Does Family Link turn off at 16? ›

Google Family Link only works with Google accounts for children under 13 created via the Family Link app. Once a child turns 13, they can continue to use Family Link if they choose to do so.

Can Family Link see text messages? ›

View Text Message with Google Family Link. Google Family Link can allow you to see your kid's text messages, SMS text, and social media texts and block some activities. Step 1. Download the Google Family Link (parent) on your device.

Why is my child searching up inappropriate things? ›

Some children may feel confused and unable to process what they have seen or experienced. Some children may be curious and want to find out more. If someone has sent something to them directly, they may feel threatened or distressed.

Can parents see deleted history? ›

It depends on the router setting, but in most cases, parents can see deleted search history on Wi-Fi. This is because after someone deletes the search history on a device, it only wipes it off from the device while retaining it on the router.

Can I remove my child from Family Link without deleting my account? ›

To remove a supervised child from the family group: You must delete their Google Account if they are under 13 (or the applicable age in your country) and you created the Google Account for them.

How do I permanently remove parental controls? ›

If you want to manually remove parental controls from your child's Google Play app, follow these steps:
 1. Open Google Play Store on your child's Android device and navigate to profile settings.
 2. Now, select Family and open Parental Controls. ...
 3. Here, simply turn off the toggle for parental controls to complete the process.
Jan 5, 2024

Why can't I remove parental control? ›

Open the Family Link app on the parent's phone or tablet.

The Family Link app is the white icon with blue, yellow, and green flag. If the child is not yet 13, you won't be able to completely disable supervision. You can, however, disable Parental Controls for their Google Play Store downloads.

How do I turn off Family Link? ›

Delete Family Link from Your Child's Device – Uninstall the Family Link app from your kid's Android device. This severs the connection, allowing remote monitoring and control. However, some restrictions may still apply.

Can Family Link unlock a phone? ›

Unlock your child's device with a parent access code

Family Link or on the web. This number will not be sent via email or SMS. Enter this one-time use only number into the child's device before the code expires. Tip: You can also manage your child's account by clicking on your child's name at ​families.google.com​.

How do I stop supervision on Family Link? ›

Important: To stop supervision on your child's device, it must have Android 7.0 or higher.
 1. On your child's device, open Settings. ...
 2. At the top right, tap More. ...
 3. To verify you are a parent, sign in or use your Parent Access Code.
 4. To turn off supervision, follow the on-screen instructions.
Feb 10, 2023

Does Family Sharing turn off when you turn 13? ›

Once your child reaches the age of 13 (or equivalent minimum age depending on jurisdiction), they will be permitted to maintain their account without participating in Family Sharing.

Do parental controls turn off at 13 on Roblox? ›

Players 12 years or younger have posts and chats filtered for inappropriate content and behavior, as well as personal information. Those 13 years or older can say more words and phrases than younger players, but personal information or inappropriate content remains restricted regardless of age.

How do I get rid of Family Link when I turn 13? ›

To remove a child, scroll down and select Manage my child's profile info, select the child, select Remove consent for this child's account, and confirm. Go back to your family's page, and under the child's name, select More options > Remove from family, and confirm.

How do I turn off Family Link after 13? ›

How to Remove Family Link?
 1. First, you'll need to access the app from your phone, and then click on the three vertical dots at the top right. ...
 2. Scroll down until you see “parental settings.” Click on that and scroll down again to see the “manage settings” option.
 3. Finally, turn off the supervision toggle.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 5838

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.